Bağışlarınız İçin

Türk-Macar Dostluk Derneği Banka Hesap No:
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Meşrutiyet Şb. (Ankara)
4213 0493436

scan code
Ziyaretçimizden Gelen Bir Site

Macar kültürüne sempati duyan ve Türk-Macar ilişkilerinin gelişimi için çabalayan Onur Yolal, Macarca öğrenmek isteyenlere yol göstermesi için mütevazı bir site hazırlamış. Ulaşmak için tıklayınız.

 
Yeni bir Sosyal Güvenlik Yasası Hakkında Bir Tahlil

Macaristan'da çalışan Türk ve Türkiye'de çalışan Macar vatandaşlarına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik hayatıyla ilgili güncel düzenlemeleri ele alan bir makale yayınlanmıştır. Makaleye göre Türk ve Macar yetkililer bu konuda ikili bir anlaşma yapmışlardır. Anlaşma Macaristan’da 2015 yılında 30 sayılı yasa ile yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de ise TBMM’de onaylanmadığı için henüz yürürlüğe girmemiştir. Anlaşmanın getirdiği düzenlemeler Sosyal Güvenlik Uzmanı Dr. Zsuzsanna Radics tarafından tahlil edilmiştir. Yazının orijinaline http://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Igy_kaphatnak_nyugdijat_Magyarorszagon_a_to_
4I69KJ#utm_source=adozona.hu&;utm_medium=email&utm_campaign=ado_weekly
sitesinden ulaşılabilir.

Macaristan’daki Türkler böylece emeklilik ve analık yardımı alabilirler
Dr. Zsuzsanna Radics / Sosyal Güvenlik Uzmanı
Gayrıresmî çeviri: Nihat Yılmaz (Kendisine şükranlarımızı sunarız TMDD)

Macaristan’da çalışan Türklerin ve Türkiye’de iş yapan Macarların sayısı gün geçtikçe artıyor. İki ülke arasında yapılan Sosyal Güvenlik anlaşmasıyla belli bir takım durumlarda sosyal sigorta primlerinin nerede ödenmesi gerektiğine, sağlık yardımları ve emeklilik haklarına ilişkin düzenlemelere açıklık getiriyor.

Türkiye ve Macaristan arasında imzalanan ve 2015 yılı 30.sayılı yasada düzenlenen yeni Sosyal Güvenlik anlaşması Nisan ayı başlarında yayımlandı. Anlaşmaya göre söz konusu kişi ticari faaliyetini nerede sürdürüyorsa hukuksal sigorta ilişkilerinde ve buna dayalı sosyal güvenlik yardımlarında esasen o ülkenin mevcut düzenlemelerine tabidir. Örneğin, bir Türk vatandaşı Macaristan’da çalışıyorsa Macar yasalarına göre sigortalı olacak ve Macaristan’da emekliliğe hak kazanacaktır.

(Yurt dışına görevli olarak gönderilenlerle ilgili olarak bilinmesi gereken önemli bir husus şu ki, işveren ve çalışanın ortak başvurusu ya da bağımsız iş yapan girişimcinin şahsi talebi ve yetkili mercilerin uygun görmesi koşuluyla süre bir seferde en fazla 60 aya kadar uzatılabiliyor.)

Uluslararası nakliyat ve taşımacılık yapan firmaların çalışanlarıyla ilgili olarak da başka düzenlemeler mevcuttur. Karayolu, demiryolu veya havayolu ile uluslar arası insan ve yük taşımacılığı yapılması durumunda ilgili şirketin tescilli iş merkezinin kayıtlı olduğu ülke yasaları geçerli iken; gemilerde istihdam edilenler, gemi hangi ülkenin bandırasını taşıyorsa o ülkenin yasalarına tabidir.

Anlaşma aşağıdaki sosyal yardım konularını içeriyor:
Macaristan açısından

- Sosyal sigortalar emeklilik
- Sağlık yardımları
- Çalışabilme kabiliyetleri değişen kişilerle ilgili yardımlar

Türkiye Cumhuriyet açısından

- Maluliyet, yaşlılık ve ölen sigortalının aile fertleri için emeklilik
- İş kazaları ve meslek hastalıkları
- Genel sağlık sigortası kapsamında hastalık ve annelik
- Bir veya daha fazla işverenin yanında iş sözleşmesiyle çalıştırılan kişilerle ilgili işsizlik sigortasını da kapsıyor.

Sağlık Sigortası

Düzenlemeye göre sağlık sigortası kapsamındaki aynî ve nakdî yardımlara hak kazananlar için söz konusu yardımın teminine, sürdürülmesine ve sona erdirilmesine ilişkin olarak her iki ülkede mevzuata göre ödenen sigorta prim süresinin aynı tarihe denk gelenler hariç olmak üzere toplanması gerekmektedir. Örneğin, Macar yasalarına göre çocuk yardımı ancak hak sahibinin son iki yıl içerisinde 365 gün sigortalı olması halinde ödenmektedir. Şayet iki yıl içerisinde altı ay Türkiye’de çalışmışsa o zaman bu altı ay da 365 güne dâhildir.

Ana düzenlemeye göre evli çiftlere, rüştüne ermemiş küçük çocuklara ve diğer aile fertlerinin tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasında –yardımın niteliğini ve muhtemel kalış süresi göz önünde bulundurularak – ikamet yeri esas alınmalıdır. Bununla beraber anlaşmada yer alan mazeretlerin varlığı halinde tıbbi yardıma hak kazanılır. Emekli, hem Macaristan’dan hem de Türkiye’den emeklilik yardımı alıyorsa tıbbi destek almaya (sağlık sigortası aynî yardımlarına) ikamet ettiği yerde hak sahibidir.

Anlaşmada ortopedik araç-gereçler, protezler ve diğer maddi değeri yüksek tıbbi yardımlarla ilgili olarak yapılan düzenlemeye göre, 500 avroyu aşan ortopedik araç-gereçler, protezler ve diğer maddi değeri yüksek tıbbi yardımlardan -acil durumlar hariç- ancak ilgili kurumun onay vermesi halinde yaralanılabilir.

Emeklilik Yardımı

Temel düzenleme şudur: sözleşmeyi imzalayan ülkelerden her birinin mevzuatında haklara ilişkin düzenlemeler devam ettiği müddetçe, ülkenin yetkili kurumu münhasıran bağlı olduğu mevzuat hükümlerine göre dikkate alınması gereken sigortalılık süresini esas alarak hak edilen yardımı tespit eder. Şöyle ki, Macar yasalarına göre sigortalı, emeklilik için gerekli sigortalılık/hizmet süresini doldurduğunda Sigorta Kurumu emeklilik haklarını 1997 yılı 81.sayılı yasaya göre tespit eder.

Şayet ilgili şahıs söz konusu ülkelerden birinin yasalarına göre emeklilik için gerekli süreyi doldurmamışsa bu durum için başka bir düzenleme mevcuttur. Bu takdirde diğer ülkenin yasalarında geçerli olan süre, hem de sanki bahsi geçen yardımı tespit edecek olan ülkenin mevzuatına göre elde edilmiş gibi dikkate alınır. Bir şartla ki, sigortalılık süreleri aynı tarihlere denk gelmemeli. (Aynı tarih aralığında her iki ülkede de sigortalılık varsa bir tanesi sayılacaktır.
Anlaşmada bir yıldan az sigortalılık süreleri için ayrı bir düzenleme getirmektedir. Anlaşmayı imzalayan ülkelerden birinin yasalarına göre elde edilmiş olan toplam sigortalılık süresi bir yılı bulmuyorsa -şayet yalnızca bu sigortalılık süresine karşılık hiçbir yardıma hak kazanamaması halinde – ilgili ülkenin sosyal sigorta kurumu bir yılın altındaki süre için hiçbir yardım sunmayacaktır. Diğer ülke bu sigortalılık sürelerini yardıma ilişkin hak sahipliği ve yardım miktarının tespiti aşamasında kendi mevzuatına göre gerçekleşmiş gibi dikkate alacaktır.

Örneğin, bir Türk vatandaşı Macaristan’da 240 gün sigortalılık süresi doldurmuşsa bu süre emeklilik işlemleri aşamasında Macaristan’da değil Türkiye’de dikkate alınacaktır.

Başvurular

İster Macar, ister Türk kurumlarına veya makamlarına hak sahipliği taleplerine ilişkin başvuru, beyan yahut itiraz dilekçeleri verilebilir. Bunlar da üzerine teslim alınma tarihini kaydederek derhal diğer ülkenin kurum veya makamlarına ileteceklerdir.

Anlaşmanın Yürürlük Tarihi

Anlaşma, yürürlülüğe giriş tarihinden önceki dönemler için hak sahipliği doğurmamaktadır. Ancak, hak sahipliği süresinin tespitinde anlaşmanın yürürlük tarihinden önceki sürelerin ve ayrıca, daha önce gerçekleşen, hukuki önem arz eden durumların da dikkate alınması gerekmektedir.

Türk ve Macar taraflar, teyidine dair son haberin alındığı ayı takip eden üçüncü ayın birinci günü yürürlüğe girecek olan bu anlaşmayı teyit etmelidirler.

 
T.C. Budapeşte Büyükelçiliği'nin Önemli Duyurusudur!

Macaristan'a Gelen/Gelecek Olan Vatandaşlarımıza Uyarılar


Son zamanlarda çeşitli amaçlarla Macaristan'a gelen vatandaşlarımızın sıkça yaşadıkları olaylar çerçevesinde, aşağıdaki hususların bir kez daha dikkate getirilmesinde yarar görülmektedir.

- Otobüs, metro, tramvay, alışveriş merkezleri, stadyum, hastane, tören alanları ve şehrin turistik bölgeleri gibi yerlerde yankesicilere karşı dikkatli olunması, vatandaşlarımızın cüzdanlarında fazla para bulundurmamaları, zorunlu hallerde beraberlerindeki nakit parayı belli bir yerde bulundurmak yerine, güvenlik amacıyla değişik yerlerde muhafaza edilmesi önemlidir. Alınabilecek bir diğer önlem de, para yerine kredi kartı, çek gibi alternatif ödeme araçlarının tercih edilmesidir.

- Vaci Sokağı (Vaci utca) ve Katedral bölgesi gibi turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde hırsızlık, soygun ve gasp olayları sıkça yaşanmaktadır. Soygun/gaspçılar, genellikle kendilerini “sivil polis” olarak tanıtmak suretiyle turistlerden kimlik sormakta, daha sonra “uyuşturucu şüphesi” olduğunu ifade ederek cüzdan kontrolü talep etmekte ve beraberindeki ikinci şahsın kurbanın dikkatini dağıtması suretiyle cüzdan veya çantadaki parayı ve diğer kıymetli eşyayı kısa süre içinde gasp etmektedir. Kendilerini “sivil polis” olarak tanıtan kötü amaçlı bu kişilere karşı uyanık olunması isabetli olacaktır.

- Şehrin değişik yerlerindeki turistik lokanta/bar/cafe gibi mekanlarda mutlak surette fiyat kontrolü yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ödeme güçlüğü yaratabilecek şişirilmiş faturalarla karşılaşılması muhtemeldir.

- Vatandaşlarımızın lokanta, bar, cafe gibi yerlerde beraberlerindeki çanta, zati eşyaları sandalyenin arkasına asmak yerine göz önünde bulundurmaları, kısa süreli de olsa, masadan ayrılmaları gerektiğinde beraberlerinde götürmeleri önerilir.

- Özellikle turistik bölgelerde yolda çalıntı veya taklit “ucuz” cep telefonu satıcılarına itibar edilmemesi isabetli olacaktır.

- Metro, tramvay, otobüs gibi toplu taşım araçlarının kullanımında bilet alınması yeterli değildir. Bu biletlerin bilet okuma cihazlarında okutmak suretiyle (validate) geçerli hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, 16.000 HUF (yaklaşık 55 Euro) ödenmesi kaçınılmazdır.

- Vatandaşlarımızın, cüzdan, laptop, tablet bilgisayar veya cep telefonlarını kaldıkları otel odasında veya buralardaki emanet dolabı/kasalarda muhafaza etmek yerine, beraberlerinde bulundurmaları, aynı şekilde, cüzdan veya sair kıymetli eşyalarını, havuz, hamam gibi yerlerde kiralayacakları emanet dolabında bırakılmamaları önerilir.

- Vatandaşlarımızın taksiye binmeleri durumunda, araç plakasını bir yere kaydetmeleri, gerektiğinde taksi şoförüne veya çalıştığı şirkete ulaşılabilmesi açısından önem arzetmektedir.

Vatandaşlarımızın bu tür olaylara maruz kalmaları halinde, konuyu polise intikal ettirmek suretiyle alacakları raporu tarafımıza iletmeleri ve gerektiğinde, 7/24 yardım talebinde bulunmaları mümkündür.

Saygılarımızla,

Tel : +36 1 478 91 30 (mesai saatlerinde)
Tel : +36 1 478 91 00 (mesai saatleri haricinde)
Faks : +36 1 341 04 56
e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Adres : 1062 Budapest, Andrássy út. 123

 
TRT İstanbul Kent Radyosu'nda 15 Mart Macar Bağımsızlık Bayramı Konusu işlendi

TRT İstanbul Kent Radyosu'nda yayınlanan ve Müveddet Anter ile Nazlı Çetinok'un hazırlayıp sunduğu Bir İstanbul Hanımefendisi programının 15 Mart 2015 tarihli yayınında, günün anlam ve önemine uygun olarak Macaristan ve Macar kültürü tanıtılmıştır. Programda kardeş İstanbul Macar Dostluk Derneği Başkanı Dr. Erdal Şalikoğlu stüdyo konuğu olarak yer almıştır. Macaristan'a olan ilgisi, Macar kültürü ve Macaristan hakkında bilgiler veren Dr. Şalikoğlu, bağlaması eşliğinde Macarca türküler söyleyerek kulakların pasını silmiştir. Program kaydını aşağıda dinleyebilirsiniz.

 
Çanakkale Muharebeleri'nde çarpışan Macar topçularıyla ilgili yeni makale neşredildi

Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 100. Yıldönümü'nde omuz omuza çarpıştığımız kahraman Macar birliklerinin katkıları unutulmamalıdır. Bu konuda Tosun Saral'ın Düşünce ve Tarih dergisinde çıkan son makalesini okumak için tıklayınız.

 
İsmail Tosun Saral – Emre Saral (der.) – Gül Baba ve Masalları

kitap7Türk-Macar Dostluk Derneği Yayınları:6

Ankara, 2008

ISBN: 978-975-94097-3-9

162 sf.

Türkoloji alanındaki çalışmalarda Macar araştırmacıların katkıları yadsınmazdır. Ülkemizde Türk kültürüne herhangi bir bilimsel ilgiden söz edilemeyecek bir dönemde Macar gezginler, bilimadamları ve araştırmacılar ülkemize gelerek temaslarda bulunmuşlar, insanımızı, kültürümüzü ve eserlerimizi yorumlamaya çalışmışlar, kendi kültürleriyle olan benzerlik ve farklılıkları belirginleştirme çabası içinde olmuşlardır. Bu gezgin araştırmacılardan biri de Dr. Ignác Kúnos’tur. Kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Kúnos’un 1900’lü yılların başında Adakale’ye yaptığı ziyaret esnasında duyarak derlediği, Budapeşte’de türbesi bulunan Bektaşî dervişi Gül Baba’nın anlattığını öne sürdüğü, beş masaldan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise, Tosun Saral’ın, çoğunlukla Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi’nin farklı sayılarında yayımlanan Gül Baba konulu çalışmalarını bir çatı altında toplamaktadır.

 
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 24 Şubat 2015 tarihli Budapeşte ziyareti

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Türkiye olarak, Avrupa’nın enerji arzı, özellikle Orta Avrupa ülkelerinin ve özellikle de Macaristan’ın enerji arzı konusunda, enerji talebi konusunda her türlü işbirliğine hazırız. Bu çerçevede güzel görüşmeler gerçekleşti" dedi.

Başbakan Davutoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Türkiye-Macaristan Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından mevkidaşı Viktor Orban ile basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, Türkiye ile Macaristan’ın çok özel ilişkilere sahip iki ülke olduğuna vurgu yaptı.

"Biz Atilla’nın torunlarıyız. Birisi Anadolu'da birisi Orta Avrupa'nın merkezinde. Tarihte kurulduğu varsayılan 16 Türk devletinden birini de Hun Devleti olarak kabul ettiğimizden, bizim için Macaristan uzak ve yabancı ülke değil" diyen Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi olarak iç içe geçmiş ilişkilerimiz var. Macar milliyetçileri 19. yüzyılda herhangi bir yere sığınmak istediklerinde Türkiye'yi tercih etmişlerdir. Bir daha böyle zorunluluk olsun istemeyiz ama başta Sayın Orban olmak üzere bütün Macarlar için Türkiye bir ikinci evleridir. Her zaman bekleriz. Zorunlulukla değil ama dostlukla, muhabbetle her zaman Türkiye de onların ülkesidir. Yine başta Gül Baba olmak üzere, Zigetvar’da ve diğer Macaristan’da birçok Türk eseri var. Türkiye’de de Macar evleri var. Bunlar bizim ortak geçmişimizi simgeliyor."

Türkiye ile Macaristan'ın NATO’da müttefik iki ülke olduğuna işaret eden Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği'nin 2. toplantısını yaptık. Daha önce Sayın Başbakanımız, o zaman dönemin Başbakanı Sayın Erdoğan ile ilk toplantı yapılmıştı. Şimdi bu geleneği sürdürüyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Biz bu tür toplantıları genellikle komşu ülkelerle yaparız. Bizim için Macaristan belki coğrafi olarak değilse bile bizim için gönül olarak komşudur, hatta komşudan da yakındır. Bu ilişkilerin gelişmesi için 6 bakanla Macaristan'a yaptığım bu ziyaret en çok bakan arkadaşımla yaptığım ziyaret olmuş oldu. Ortak kabine şeklinde bir toplantı gerçekleştirmiş olduk. Bu kültürel temel üzerine, NATO'daki stratejik işbirliğimiz üzerine Avrupa'ya bakışımızdaki ortak perspektifimiz üzerine ilişkilerimizi güçlendirmek üzere kültürel ekonomi ve uluslararası alanda çok güçlü ayaklarda bu ilişkileri geliştiriyoruz."

"Tuna bizim için boğazlar gibi çok özel önem atfettiğimiz bir nehirdir"

Türkiye ile Macaristan arasında en kısa zamanda 5 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak istediklerini ifade eden Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2 milyar doları bulduk. 5 milyar dolara ulaşmak için ekonomik ilişkilerini geliştirilmesi bağlamında önemli kararlar aldık, anlaşmalar imzaladık. En kısa zamanda ulaşacağımıza dair ben güçlü bir güvene sahibim. Eximbank’ın İstanbul'da ofisi açılıyor olması çok önemli adım. Biz de Budapeşte'de benzer adımı atma hazırlığı içindeyiz. KOBİ'leri devreye sokmamız, yine önemli bir proje. Bu anlamda transit geçişler ve diğer tarım alanında ihracat konusunda atılacak adımlarla bu rakamın en kısa zamanda 5 milyar dolara ulaşacağına inanıyorum.

Ayrıca Tuna bizim için boğazlar gibi çok özel önem atfettiğimiz bir nehirdir, su yoludur. Budapeşte'den İstanbul'a da en doğrudan ulaşımın sağlanması tuna üzerinden hepimizi mutlu edecektir. Yine hızlı tren projesi ki biz Marmaray ile deniz altından Avrupa ile Asya'yı bağladık. Benzer projenin, Budapeşte-Belgrad arasında yapıldığını biraz önce konuştuk. Hızlı tren hatlarıyla Türkiye-Macaristan'ın birleşmesi de bu iki ülkeyi birbirine komşu kılacak özelliklere sahiptir.”

"Enerji talebi konusunda her türlü işbirliğine hazırız"

Enerji işbirliği konusunu da detaylı olarak ele aldıklarını bildiren Davutoğlu, "Macaristan'ın bu konudaki, son dönemdeki çabalarına Türkiye destek vermeye hazırdır. Türkiye olarak, Avrupa’nın enerji arzı, özellikle Orta Avrupa ülkelerinin ve özellikle de Macaristan'ın enerji arzı konusunda, enerji talebi konusunda her türlü işbirliğine hazırız. Bu çerçevede güzel görüşmeler gerçekleşti" diye konuştu.

Avrupa Birliği ile ilişkilerde Türkiye'ye verdiği destek dolayısıyla Macaristan'a bir kez daha teşekkür etmek istediğini dile getiren Davutoğlu, "Avrupa bazen bazı halkları almakta tereddüt eder aynen Romalıların o zamanki Atilla'nın torunlarına mesafeli durduğu gibi, şimdi de Atilla'nın diğer torunlarına mesafeli duruyor. Ama tarih, doğası içinde akar. Türkler ve Macarlar, Avrupa kimliğinin çok önemli unsurlarıdır. Bu çerçevede Macaristan'ın bize AB’ye üyelik kokusunda verdiği desteğe müteşekkiriz. AB içinde, NATO'da ve uluslararası platformlarda da birlikte çalışmaya kararlıyız" diye konuştu.

Davutoğlu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın doğuya açılım projesi kapsamında yürüttüğü politikalar konusunda Türkiye'ye verdiği özel önemi de takdirle karşıladıklarını söyledi.

"Biz Doğu-Batı denklemi içinde sıkışmış ülkeler değiliz, aksine hem Doğulu, hem Batılı, hem Asyalı, hem Batılı hem Avrasyalı, hem de Avrupa Atlantik unsurlarının parçasıyız" ifadesini kullanan Davutoğlu, "Bütün bu ilişkilerde Türkiye-Macaristan işbirliği, kuvvetli zemin oluşturacak ve Avrasya ölçeğinde barışın temin edilmesi için de çok önemli zemin oluşturacaktır" dedi.

Bir gazetecinin enerji işbirliği alanında ne gibi bir rol düşünüldüğünün sorulması üzerine Başbakan Davutoğlu, Türk-Macar ilişkilerinde enerjinin önemli bir işbirliği alanı olduğunu söyledi.

Davutoğlu, 2009'da Türkiye'de Macaristan-Bulgaristan-Romanya üzerinden Hazar enerji koridorundaki projede bir araya gelindiğini anımsattı. Bunun güzel bir inisiyatif olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Ama maalesef bu, Avrupa Birliğinin enerji stratejisi bakımından perspektifinin zayıflığı dolayısıyla hayata geçirilemedi" dedi.

Nabucco Projesi ile istedikleri neticeye ulaşılamadığına işaret eden Davutoğlu, "Türkiye hem büyük bir enerji tüketicisi, yükselen ekonomisiyle, hem de aynı zamanda en önemli enerji transit ülkelerinden birisi. Doğudan Hazar'dan gelen enerji hatları, Bakü-Tiflis-Kars TANAP ile Türkiye'nin Hazarı, Kafkasları Balkanlara bağlayan bir kuşak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın teklifini ciddiyetle değerlendiriyoruz

Davutoğlu, ayrıca Irak ve İran'dan gelmesi planlanan enerji hatları olduğunu da belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun en önemli ayaklarından biri de Rusya'dan gelen enerji. Bütün bunlarla Türkiye enerjinin en önemli transit hatlarından birini oluşturuyor. Son olarak güney akımının yönünü değiştirerek, Türk akımı haline gelmesi konusunda Rusya'nın getirdiği teklifi ciddiyetle değerlendiriyoruz. Sayın Putin'in aralık ayında Türkiye'yi ziyaretinde bu konu ele alındı, fizibilite çalışmaları yürüyor. Bu da gerçekleşmesi durumunda Türkiye, bir taraftan Hazar'dan TANAP ve TAP ile Yunanistan Adriyatik ve İtalya'ya giden bir kuşak. Diğer taraftan da Türkiye'nin ihtiyacı karşılandıktan sonra Rusya'dan Türkiye'ye gelip, yine Macaristan'a Orta Avrupa'ya kadar gidebilecek bir kuşak üzerinde bazı düşünceler yürütülüyor."

Macaristan ve komşu ülkelere enerji arz güvenliği konusunda verilebilecek her türlü desteğe hazır olduklarını kaydeden Davutoğlu, öncelikle bu projenin detaylarının bilinmesi, gelebilecek gaz miktarı ve hatlarının belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Davutoğlu, Macaristan ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Macaristan Başbakanı Orban

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da iki ülke arasında tarihten gelen ve benzeri olmayan bir işbirliği bulunduğuna işaret ederek "Her iki tarafta biliyor ki Attila'nın torunlarıyız" dedi.

Her iki ülkenin de egemen ve onurlu devletler olduğunu dile getiren Başbakan Orban, Doğu ve Batı arasında tercih yapmak istemediklerini, tersine iki taraf arasında anlaşma ve işbirliği görmek istediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde Macaristan'ı ziyaret ettiğini ve ziyaret sırasında iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak konusunda anlaşmaya varıldığını hatırlatan Orban, "İyi bir tempoyla ilerliyoruz. 2014'te iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2 milyar gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştır. Ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarıncaya kadar çabalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Orban, Macar Eximbank'ın İstanbul'da temsilcilik açması konusunda anlaştıklarını ve bu konuda küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) 170 milyon dolar kredi sağlayacaklarını ve yine KOBİ'ler için 50 milyon dolarlık karşılıklı yatırım fonu oluşturacaklarını açıkladı.

Başbakan Orban, ortak petrol üretimi konusunda Rusya'yla Karadeniz'de yaptıkları işbirliğinin benzerini başka ülkelerle de yapmak istediklerini söyledi.
Macar vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz seyahat edebilmeleri olanağını sağladığı için Türk hükümetine teşekkür eden Orban, "Bunun karşılığında AB kuralları çerçevesinde Türk vatandaşlarına en esnek şartları sağlıyoruz" diye konuştu.

Macaristan'da 780 Türk öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatan Orban, Macar devleti olarak 150 öğrenciye burs verdiklerini dile getirdi.

Orban, Başbakan Davutoğlu'nun daveti üzerine bir sonraki Konsey Toplantısı için Türkiye'ye geleceğini de duyurdu.

Enerji konusunda iki ülke arasında nasıl bir işbirliği düşünüldüğünün sorulması üzerine Orban, geçen altı yılda enerji politikası anlamında Macaristan için olumsuz, Türkiye içinse olumlu gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Türkiye ve Macaristan'ın Nabucco'nun AB programına dahil edilmesini talep ettiğini ancak bunun AB tarafından reddedildiğine işaret eden Orban, Ukrayna üzerinden gaz gelmemesi durumunda büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

Son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle Macristan'ın enerji konusunda zor durumda olduğuna dikkati çeken Orban, ancak yaşananların Türkiye'nin değerini artırdığını kaydetti. Yeni gaz hattı için alternatiflerin tartışıldığını hatırlatan Orban, Rus gazını Türkiye ve Sırbistan üzerinden Macaristan'a aktaracak bir boru hattından yana olduklarını belirtti.

Başbakan Orban, iki ülke arasında nükleer enerjiyle ilgili olarak da uzman ve teknoloji geliştirilmesi alanında işbirliği yapılacağını sözlerine ekledi.

Anlaşma imza töreni

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısı'nın ardından, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban nezaretinde mutabakata varılan anlaşmalar imzalandı.

Toplantıda mutabakata varılan ve imza altına alınan anlaşmalar arasında, "Türkiye-Macaristan Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Anlaşmanın Uygulanmasına Yönelik İdari Anlaşma", "Gül Baba Türbesi'nin Restorasyonu ve Çevre Düzenlenmesi Konusunda Mutabakat Zaptı", "Ankara ve Budapeşte Büyükşehir Belediyeleri Arsında Kardeş Şehir İlişkisi Tesis Edilmesine İlişkin Anlaşma", "Tüketiciyi Koruma ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Alanında İşbirliği Protokolü", "Budapeşte Su İşleri ile AFAD arasında Mobil Su Arıtma Ünitesi Hibe Edilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanım Alanları İçerisinde Eğitim, Araştırma ve Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" yer aldı.

"Türk başarısı neye bağlı?"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Ekonomide geçtiğimiz dönemde mükemmel sonuçlar verdiniz. Farklı soru, bu Türk başarısı neye bağlı? Biz neler öğrenebiliriz sizlerden" dedi.

Orban, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türkiye-Macaristan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Macaristan'ın geçtiğimiz dönemde birlikte iyi çalıştığını belirterek, bu çalışmaların öncüsünün de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Macaristan Eximbank'ın İstanbul'da bir ofis kuracağını, Türk ve Macar iş dünyasının işbirliği için 170 milyon dolarlık kredi açacağını anlatan Orban, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz, 25'er milyon dolarlık sermaye fonu oluşturacak. Firmalarımızın, üçüncü ülkelerin pazarlarında birlikte yer alma konusunu destekleyeceğiz. Türk firmasıyla Rusya'da petrol çıkarma anlaşmaları mevcut. Karedeniz'de de bunu gerçekleştireceklerdir. Vize şartlarında kolaylaştırma yaptık. Macaristan'da 780 Türk öğrencisi eğitim görmektedir. Macar Devleti, 150 tam burs sağlamıştır, Türk öğrencileri için. Bugün iki başkent arasında kardeş belediye anlaşması, İstanbul ile su konusunda anlaşma yaptı."

"Ortak düşüyoruz, bu çok az karşılaşılan bir ayrıcalıktır" ifadesini kullanan Orban, şöyle devam etti:

"Siyasette sempati ve dostluk, samimi konuşmak için gereklidir. Macaristan Başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı iki ülke arasında güven ve dostluk mevcuttur, geleceği ortak şekilde düşünebiliyoruz. Sizler büyük ülkesiniz, coğrafi olarak. Macaristan daha küçük ülke. Biz Avrupa Birliği üyesi ülkeyiz, siz AB üyesi değilsiniz henüz. Ekonomide geçtiğimiz dönemde mükemmel sonuçlar verdiniz. Farklı soru, bu Türk başarısı neye bağlı? Biz neler öğrenebiliriz sizlerden. Bu son derece tehlikeli soru. Moda şu; Batılılar, Batılılardan öğrenir, eğer biri Doğulu birisinden bir şey öğrenmek isterse demokrasi açısından güvenilir bir başbakan olmadığı söylenir. Ben öyle duruma düştüm. Bizim kıtamız Avrupa, ekonomide başarısız. Akıllı insan soruyor: Niçin başarısız?"

Türkiye'nin, Avrasya'nın ekonomide en başarılı ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Orban, " Bu aile politikasını da ben Sayın Başbakan'a sormak istiyorum. Siyasette aileyi yerleştirmek nasıl mümkün oldu? Sayın Başbakan'dan bunu memnuniyetle dinlemek isterim" diye konuştu.

"Hala soğuk savaşın düşüncelerini geride bırakamadık, aşamadık"

Türkiye ve Macaristan'ın Avrasya'da gerginlik istemeyen iki ülke olduğuna işaret eden Orban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu siyasette söylendiğinde, bugünün dünyasında bunun ayrı önemi var. Benim tecrübem şu; biz burada, Avrupa'da, Batı'da hala soğuk savaşın düşüncelerini geride bırakamadık, aşamadık. Hala Batı veya Doğu diye düşünüyoruz. Geleceğin sorusu şu; Batı nasıl Doğu ile işbirliği yapabilir, Doğu nasıl Batı ile işbirliği yapabilir. AB, dış ülkelerle nasıl işbirliği yapabilir. AB'ye girmek isteyen Türkiye ile nasıl işbirliği yapılabilir. Buna cevap vermedikçe muazzam imkana, Doğu ile Avrasya arasındaki işbirliğine cevap veremeyeceğiz. İşbirliğini düşünmek lazım."

Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

Başbakan Davutoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki programı kapsamında, Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.

Ziyaret nedeniyle düzenlenen törende Davutoğlu, Şehitlik Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

Davutoğlu, daha sonra Şehitlik Şeref Defteri’ni imzalayarak, şunları kaydetti:

"Aziz Şehitlerimiz, Başbakan sıfatıyla dost ve müttefik Macaristan’a yaptığım bu ilk ziyaret vesilesiyle memleketinizden uzakta, kahramanca çarpışıp vatan, millet ve bayrak uğruna şehadet mertebesine ulaştığınız bu topraklarda huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum.

Birinci Dünya Savaşı’nda, Galiçya cephesinde tüm zorluklar ve imkansızlıklar karşısında yılmadan verdiğiniz mücadeleyi, vatan ve millet aşkından doğan azim ve cesaretinizden dolayı sizleri şükranla yad ediyoruz. Türk ve Macar halkları arasında ebedi dostluk bağı oluşturan değerli hatıranızın Macar kardeşlerimizce itinayla korunmasına müteşekkiriz. Galiçya Cephesinde vatanları uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Başbakan Davutoğlu'nun Şehitlik defterini imzalamasının ardından dua okundu. Davutoğlu, daha sonra şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek çiçek bıraktı.
Davutoğlu’na, ziyarette, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, AB Bakanı Volkan Bozkır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay eşlik etti.

Muhabir: Sinan Polat, Kurbani Geyik, İlkay Güder, Merve Yıldızalp

Kaynak: AA - 24 Şubat 2015 - BUDAPEŞTE

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 24 Şubat 2015 tarihli Budapeşte ziyaretinden fotoğraflar

(Fotoğraflar: Macaristan Başbakanlığı / Árvai Károly)

 


Sayfa 13 / 18
free pokerfree poker

Haberler

İlk Osmanlı matbaasının kurucusu İbrahim Müteferrika anıldı

İbrahim Müteferrika vefatının 272. yılında Galata Mevlevihanesi'nde kabri başında program düzenlendi.

Devamını oku...
 
YÖK'ten yurt dışındaki 'Türkoloji' öğrencilerine burs imkanı

YÖK, yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine ilgiyi artırmak amacıyla yeni bir burs programı uygulamaya koydu.

Devamını oku...
 
Türk-Macar dostluğu İzmir'de pekişti

“Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı”nın 170. yıldönümü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, Macaristan Büyükelçiliği ve Macaristan İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliği ile İzmir’de anma günü düzenlendi.

Devamını oku...